VI. Ročník

Do 31.3.2024 nominujte svého kandidáta na nejlepšího pověřence za rok 2023.

Nominace

Český Spolek pro ochranu osobních údajů a slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov již pošesté hledají nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů roku. Pomozte nám ocenit pověřence, kteří nejenom že ve svých organizacích přispívají k řádnému, spravedlivému a transparentnímu zpracování osobních údajů, ale také se účastní odborné diskuse, dělí se o své zkušenosti a přispívají ke zvyšování úrovně ochrany údajů a ochrany soukromí v České republice či na Slovensku.

Pravidla pro nominace i pro hodnocení nominovaných jsou uvedeny níže.

Nejlepší pověřenci roku 2022 byli vyhlášení na slavnostním večeru, který se konal dne 25. května 2023 v Praze.

Za veřejnou správu a samosprávu byla pověřenkyní roku 2022 v České republice vyhlášena paní Eva Janečková, která vykonávala funkci pověřenkyně pro Městskou část Praha 8 a jí zřizované organizace. V oblasti veřejné správy a samosprávy porota rovněž ocenila čestným uznáním pana Jaroslava Vítka, který již řadu let vykonává funkci pověřence na Úřadu Vlády České republiky. V soukromém sektoru porota jako nejlepšího z nominovaných pověřenců vybrala paní Martinu Růžičkovou, která tuto roli zastává v mediálním a vydavatelském domě Czech News Center a v AC Sparta Praha fotbal. Čestné uznání pak obdržel pan Michal Merta, pověřenec pro ochranu osobních údajů farmaceutické firmy Zentiva.

Slovenským pověřencem roku 2022 za veřejnou správu a samosprávu se stal Ing. Miroslav Ilavský, který již šest let vykonává funkci pověřence pro město Stupava. Pověřencem roku 2022 za soukromý sektor se stala JUDr. Lucia Váryová, PhD. Paní Váryovou do soutěže nominovala společnost SlovakParcel Service, s.r.o., kde pracuje jako pověřenkyně. Ocenění ve slovenské části bylo předáno v rámci 5. ročníku konference EPI „GDPR a zákon oochraně osobních údajů“.

Záštitu nad vyhlášením Pověřence pro ochranu osobních údajů roku 2023 převzal pan Ivan Bartoš, místopředseda Vlády České republiky pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, a pan Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

O Soutěži

Nominována může být každá osoba, která v roce 2023 vykonává či vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky nebo Slovenska nejméně po dobu šesti měsíců. Není přitom rozhodné, zdali se jedná o pověřence interního či externího, nebo zda působí ve veřejné správě nebo soukromém sektoru.

Odborná porota složená ze členů českého Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších zástupců odborné veřejnosti vybírá finalisty a celkového vítěze pověřenců působících u správců a zpracovatelů v České republice. Obdobně porota složená ze zástupců slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov vybírá vítěze z pověřenců nominovaných na Slovensku.

Historie soutěže

První ocenění Spolek uděloval za rok 2018. To bylo z pohledu ochrany osobních údajů skutečně turbulentní období. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nabylo účinnosti, probíhaly více či méně úspěšné implementační projekty, řada organizací sháněla tu pravou osobu, která by zastala roli pověřence. A domácí zákony, které by některá pravidla dle obecného nařízení upravily a upřesnily ve vazbě na české právo, ani na konci roku 2018 přijaty nebyly. Ceny za rok 2018 předávala česká eurokomisařka paní Věra Jourová, která měla v gesci mj. i oblast spravedlnosti, tedy i obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Absolutním vítězem se za rok 2018 stala Margit Doležalová, pověřenkyně ve skupině ČSOB a také předsedkyně pracovní komise České bankovní asociace pro implementaci obecného nařízení. Dalšími oceněnými finalisty byli Miloš Šnytr, pověřenec města Tanvald, a Vanda Kellerová, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Ve druhém ročníku Spolek oceňoval nejlepší pověřence za rok 2019 a záštitu nad vyhlášením převzal Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda Českého statistického úřadu. Odbornou porotou byli vybráni a oceněni tito pověřenci: V soukromém sektoru se stal pověřencem roku 2019 Jindřich Kalíšek a ve veřejném sektoru paní Jitka Pišl Drábková,pověřenkyně v České poště, s.p.

Nad třetím ročníkem, kdy Spolek ocenil nejlepší pověřence za rok 2020, převzal záštitu Mgr. Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Oceněni byli Iveta Relichová, pověřenkyně Masarykova onkologického ústavu v Brně a Radek Kubíček, pověřenec několika menších obcí a obecních organizací.

Nejlepší pověřence za rok 2021 jsme ocenili ve čtvrtém ročníku. I nad ním převzal záštitu Mgr. Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kdo byl oceněn? Za veřejný sektor Radek Knop, pověřenec pro ochranu osobních údajů Fakultní nemocnice v Motole. V soukromém sektoru porota ze všech nominovaných vybrala Petra Brázdu, pověřence skupiny ČEZ. Zároveň tentokrát porota udělila i zvláštní cenu, a to Jaroslavu Horovi, pověřenci ČSÚ, za jeho přínos při dodržování pravidel GDPR v rámci sčítání lidu, domů a bytů 2021.

FOTOGALERIE

Zobrazit vše

POROTA cz

Marie Brejchová

Ředitelka právního úseku společnosti Pražská energetika, a.s., Prezidentka Unie podnikových právníků, z.s.

Alice Selby

Compliance Lead a pověřenec pro ochranu osobních údajů
v PwC Česká republika

Jan Vobořil

Advokát a výkonný ředitel Iuridicum Remedium, z. s.

Zdeněk Kučera

vedoucí praxe IT práva v mezinárodní advokátní kanceláři Dentons, vedoucí sekce práva ICT Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Margit Doležalová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve skupině ČSOB

František Nonnemann

Compliance and Operational Risk Manager, MallPay a.s., člen výboru Spolku pro ochranu osobních údajů

Vladan Rámiš

Ředitel právního úseku MAFRA, a.s., předseda Spolku pro ochranu osobních údajů

Jaroslav Hora

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Českého statistického úřadu.

Miroslava Matoušová

Externí spolupracovnice ÚOOÚ, dříve inspektorka a zástupkyně ÚOOÚ v Evropském sboru pro ochranu osobních údajů

Jitka Pišl Drábková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů České pošty, s.p.

Petr Ševčík

Vedoucí oddělení konzultací ÚOOÚ

POROTA SK

Lucia Semančínová

Vede v advokátní kanceláři SEMANČÍN & PARTNERS oddělení IT práva a ochrany osobních údajů a je členkou výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Tatiana Valentová

Působí jako pověřenkyně pro ochranu osobních údajů ve společnostech v oblasti zdravotnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, automobilového průmyslu, poradce a odborník v oblasti ochrany osobních údajů.

Pavol Szabo

Advokát a vedoucí partner advokátní kanceláře GHS Legal, s.r.o. Jeho hlavní zaměření v právní oblasti je ochrana osobních údajů (GDPR), právo obchodních společností, nemovitostní právo a IT právo. Pavol je členem výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Lucia Čabová

Působí jako compliance právník v oblasti energetiky. Vykonává také činnost pověřenkyně pro ochranu osobních údajů v obchodní společnosti. Zároveň je tajemnicí Únie podnikových právnikov SR.

Marcela Macová

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, návazně na Univerzitě Pavla Jozefa
Šafárika v Košicích v roce 2007 obhájila rigorózní práci na téma ”Ochrana osobních údajů”. V
současnosti se prostřednictvím své společnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálně věnuje
poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.

Paula Babicová

Působí na pozici pověřenkyně pro ochranu osobních údajů, compliance officer a risk manager ve společnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. V roce 2021 získala ocenění pověřenec roku 2020.

Róbert Polyácsko

Je certifikovaný Data Protection Officer podle GDPR a zároveň vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů na Technické univerzitě v Košicích. Róbert je členem českého Spolku pro ochranu osobních údajů a také členem výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Ivan Makatura

Generální ředitel Kompetečného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, soudní znalec
v oblasti bezpečnosti a ochrany informačních systémů, certifikovaný auditor kybernetické
bezpečnosti, certifikovaný manažer kybernetické bezpečnosti a lead auditor systémů řízení
informační bezpečnosti.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Odborná porota složená ze členů českého Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších zástupců odborné veřejnosti následně vybere finalisty a celkového vítěze pověřenců působících u správců a zpracovatelů v České republice. Obdobně porota složená ze zástupců slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov vybere vítěze z pověřenců nominovaných na Slovensku. Vyhlášení finalistů i vítěze celé soutěže proběhne v květnu 2024 (datum a forma vyhlášení budou upřesněny).

 2. Soutěž vyhodnotí porota určená pořadatelem. Členové poroty jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

 3. Nominována může být každá osoba, která v roce 2023 vykonává či vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky nebo Slovenské republiky nejméně po dobu šesti měsíců.

 4. V rámci soutěže bude vyhlášena pouze jedna kategorie, pověřenec pro ochranu osobních údajů roku, případně dle rozhodnutí poroty i hodnocení v dalších kategoriích (např. pověřenec pro ochranu osobních údajů pro veřejnou správu, pro soukromý sektor, pro zdravotnictví atd.)

 5. Nominovat účastníka do soutěže může kterákoliv právnická či fyzická osoba, a to bez omezení. Při nominaci musí uvést jméno a příjmení (případně u právnických osob název, adresu a IČO, má-li je přiděleno) nominovaného, název organizace, u které nominovaný vykoná funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, alespoň jeden kontaktní údaj a potvrdit, že nominovaný byl o své nominaci do soutěže informován a souhlasí s ní. Nominovat za stejných podmínek mohou i členové spolku a členové poroty.

 6. Nominace probíhá od 1. prosince 2023 do 31. března 2024.

 7. Spolky každého nominovaného osloví a potvrdí s ním uvedené informace a to, zda se chce soutěže zúčastnit.

 8. Porota vyhodnotí nominované osoby zejména na základě následujících kritérií:

  • Kvalita informací (privacy policy) o zpracování osobních údajů na webu organizace, kde nominovaný vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Veřejná dostupnost informace, že nominovaný vykonává funkci pověřence pro konkrétní organizace.
  • „Feedback from peers”; každý nominovaný a každý člen poroty uvede pět pověřenců, jejichž profesního přínosu si nejvíce váží.
  • Příklad dobré praxe, resp. zohlednění zajímavých a inspirativních řešení a přístupů při zpracování osobních údajů v práci pověřence a při činnosti organizace, ve které tuto pozici zastává.
  • Zpracování úvahy na aktuální téma týkající se výkonu role pověřence.
 9. V rámci soutěže budou Spolky zpracovávány osobní údaje nominujících i nominovaných, a to za účelem zajištění konání soutěže a vyhlášení jejích výsledků. Další informace o souvisejícím zpracování osobních údajů jsou dostupné zde. Informace o zpracování osobních údajů slovenským Spolkom pre ochranu osobných údajov je zde 

O nás

Spolek pro ochranu osobních údajů a partnerský slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov jsou sdruženími profesionálů zabývajících se zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém podnikání, samosprávě i veřejné správě. Jako takové si kladou za cíl přispívat ke zvyšování povědomí o problematice zpracování osobních údajů a ochraně soukromí a propagaci činnosti osob, které se touto tematikou v praxi zabývají.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) pro řadu subjektů zavedlo povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten má přispívat k zajištění souladu činnosti dané organizace s právními požadavky pro zpracování osobních údajů, k transparentnosti zpracování, má sloužit jako kontaktní bod pro osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, i pro dozorový úřad. Aby Spolky osoby, které tuto funkci zastávají, podpořily a naznačily i příklady dobré praxe, jakým má být funkce pověřence vykonávána, vyhlašují již třetí ročník soutěže pověřenec pro ochranu osobních údajů roku.

pARTNEŘI

KONTAKT

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

dporoku@ochranaudaju.cz

+420 730 677 644

h2grwk6

Hellichova 1, 118 00 Praha 1

© 2023 Spolek pro ochranu osobních údajů