II. Ročník

V tomto ročníku proběhlo vyhlášení v následujících kategoriích – nejlepší pověřenec pro ochranu osobních údajů v soukromém a veřejném sektoru pro Českou republiku a nejlepší pověřenec pro ochranu osobních údajů na Slovensku. V České republice zvítězili Jindřich Kalíšek, pověřenec ve skupině KKCG, za soukromý sektor a Jitka Pišl Drábková, pověřenkyně ve státním podniku Česká pošta, za veřejný sektor. Slovenským Spolkom pre ochranu osobných údajov byl vyhlášen jako nejlepší pověřenec pro ochranu osobních údajů na Slovensku Ján Golais. Těšíme se na Vaše budoucí nominace do III. ročníku soutěže, který bude vyhlášen ve druhé polovině roku.

Záštitu nad akcí převzal Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

Nominace

O Soutěži

Nominována může být každá osoba, která v roce 2019 vykonává či vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky anebo Slovenské republiky nejméně po dobu šesti měsíců. Není přitom rozhodné, zdali se jedná o pověřence interního či externího, nebo zda působí ve veřejné správě nebo soukromém sektoru.

Odborná porota složená ze členů Spolku a dalších zástupců odborné veřejnosti následně vybere finalisty a celkového vítěze. Vyhlášení finalistů i vítěze celé soutěže proběhne v březnu roku 2020 v Praze (datum bude upřesněno).

Nominace již byly ukončeny. V tuto chvíli probíhá hodnocení nominovaných pověřenců.

Nominace

FOTOGALERIE

POROTA

Marie Brejchová

ředitelka právního úseku společnosti Pražská energetika, a.s., Prezidentka Unie podnikových právníků, z.s.

Alice Selby

Compliance Lead a pověřenec pro ochranu osobních údajů
v PwC Česká republika

Margit Doležalová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve skupině ČSOB

František Nonnemann

Compliance and Operational Risk Manager, MallPay a.s., člen výboru Spolku pro ochranu osobních údajů

Vladan Rámiš

ředitel právního úseku MAFRA, a.s., předseda Spolku pro ochranu osobních údajů

Jan Vobořil

advokát a výkonný ředitel Iuridicum Remedium, z. s.

Zdeněk Kučera

vedoucí praxe IT práva a litigací
v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar, vyučující na Fakultě informačních technologií ČVUT a Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Jan Klesla

ředitel Institutu pro digitální ekonomiku, o.p.s. a národní koordinátor pro centra umělé inteligence

Jaroslav Hora

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Českého statistického úřadu.

Lucia Semančínová

vede v advokátní kanceláři SEMANČÍN & PARTNERS oddělení IT práva a ochrany osobních údajů a je členkou výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Tatiana Valentová

působí jako zodpovědná osoba ve společnostech v oblasti zdravotnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, automobilového průmyslu, poradce a odborník v oblasti ochrany osobních údajů.

Stanislava Zorvanová

momentálně působí jako Data Privacy Consultant a pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obchodní společnosti, veřejnou správu a neziskový sektor. Aktuálně zastává také pozici předsedy Spolku pre ochranu osobných údajov.

Pavol Szabo

advokát a vedoucí partner advokátní kanceláře GHS Legal, s.r.o. Jeho hlavní zaměření v právní oblasti je ochrana osobních údajů (GDPR), právo obchodních společností, nemovitostní právo a IT právo. Pavol je členem výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Soutěž „Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku“ pořádá Spolek pro ochranu osobních údajů, IČO: 03493679, se sídlem Hellichova 1/458, Malá Strana, 118 00 Praha 1. (dále jen „Spolek“) ve spolupráci se Spolkom pre ochranu osobných údajov, IČO:52652157, se sídlem Lazaretská 2313/3A 81108 Bratislava - mestská časť Staré Město (oba dále také jen „spolky).

 2. Soutěž vyhodnotí porota určená pořadatelem. Členové poroty jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

 3. Nominována může být každá osoba, která v roce 2019 vykonává či vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky anebo Slovenské republiky nejméně po dobu šesti měsíců.

 4. V rámci soutěže bude vyhlášena pouze jedna kategorie, pověřenec pro ochranu osobních údajů roku a to zvlášť pro Českou republiku a zvlášť pro Slovenskou republiku.

 5. Nominovat účastníka do soutěže může kterákoliv právnická či fyzická osoba, a to bez omezení. Při nominaci musí uvést jméno a příjmení (případně u právnických osob název, adresu a IČO, má-li je přiděleno) nominovaného, název organizace, u kterén ominovaný vykoná funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, alespoň jeden kontaktní údaj a potvrdit, že nominovaný byl o své nominaci do soutěže informován a souhlasí s ní. Nominovat za stejných podmínek mohou i členové spolků a členové poroty.

 6. Nominace probíhá od 1. prosince 2019 do 15. února 2020.

 7. Spolek každého nominovaného osloví a potvrdí s ním uvedené informace a to, zda se chce soutěže zúčastnit.

 8. Porota vyhodnotí nominované osoby zejména na základě následujících kritérií:

  • Kvalita informací (privacy policy) o zpracování osobních údajů na webu organizace, kde nominovaný vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů,
  • Veřejná dostupnost informace, že nominovaný vykonává funkci pověřence pro konkrétní organizace,
  • Publikační činnost a další účast ve veřejné diskusi týkající se problematicky ochrany osobních údajů ze strany nominovaného,
  • „Feedback from peers”; každý nominovaný a každý člen poroty uvede pět pověřenců, jejichž profesního přínosu si nejvíce váží,
  • Příklad dobré praxe, resp. zohlednění zajímavých a inspirativních řešení a přístupů při zpracování osobních údajů v práci pověřence a při činnosti organizace, ve které tuto pozici zastává.
 9. V rámci soutěže budou Spolkem zpracovávány osobní údaje nominujících i nominovaných, a to za účelem zajištění konání soutěže a vyhlášení jejích výsledků. Další informace o souvisejícím zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

O nás

Spolek pro ochranu osobních údajů a Spolok pre ochranu osobných údajov jsou partnerskými sdruženími profesionálů zabývajících sez pracováním a ochranou osobních údajů v soukromém podnikání, samosprávě i veřejné správě. Jako takové si kladou za cíl přispívat ke zvyšování povědomí o problematice zpracování osobních údajů a ochraně soukromí a propagaci činnosti osob, které se touto tematikou v praxi zabývají.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) pro řadu subjektů zavedlo povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten má přispívat k zajištění souladu činnosti dané organizace s právními požadavky pro zpracování osobních údajů, k transparentnosti zpracování, má sloužit jako kontaktní bod pro osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, i pro dozorový úřad. Aby výše uvedené spolky osoby, které tuto funkci zastávají, podpořily a naznačily i příklady dobré praxe, jakým má být funkce pověřence vykonávána, vyhlašují již druhý ročník soutěže pověřenec pro ochranu osobních údajů roku.

pARTNEŘI

KONTAKT

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

dporoku@ochranaudaju.cz

+420 730 677 644

h2grwk6

Hellichova 1, 118 00 Praha 1

© 2019 Spolek pro ochranu osobních údajů