V. Ročník

Do 31.3.2023 nominujte svého kandidáta na nejlepšího pověřence za rok 2022.

Nominace

Český Spolek pro ochranu osobních údajů a slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov již popáté hledají nejlepšího pověřence pro ochranu osobních údajů roku. Pomozte nám ocenit pověřence, kteří nejenom že ve svých organizacích přispívají k řádnému, spravedlivému a transparentnímu zpracování osobních údajů, ale také se účastní odborné diskuse, dělí se o své zkušenosti a přispívají ke zvyšování úrovně ochrany údajů a ochrany soukromí v České republice či na Slovensku. 

Pravidla pro nominace i pro hodnocení nominovaných jsou uvedeny níže.

Nejlepší pověřenci roku 2021 byli vyhlášení na slavnostním večeru, který se paralelně konal 26. května 2022 v Praze i v Bratislavě. 

V České republice byl oceněn Radek Knop, pověřenec pro ochranu osobních údajů Fakultní nemocnice v Motole, a Petr Brázda, pověřenec skupiny ČEZ. Slovenským pověřencem roku se stal Ing. Martin Pilka, MBA, pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Hyundai AutoEver Europe.

Porota české části ocenění udělila i cenu za mimořádný přínos v oblasti zpracování osobních údajů. Tu získal pan Jaroslav Hora, pověřenec pro ochranu osobních údajů Českého statistického úřadu. Oceněn byl zejména za svůj podíl na zajištění ochrany osobních údajů při loňském Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

O Soutěži

Nominována může být každá osoba, která v daném roce vykonává či vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky nebo Slovenska nejméně po dobu šesti měsíců. Není přitom rozhodné, zdali se jedná o pověřence interního či externího, nebo zda působí ve veřejné správě nebo soukromém sektoru.

Odborná porota složená ze členů českého Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších zástupců odborné veřejnosti vybírá finalisty a celkového vítěze pověřenců působících u správců a zpracovatelů v České republice. Obdobně porota složená ze zástupců slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov vybírá vítěze z pověřenců nominovaných na Slovensku.

Nominace

FOTOGALERIE

POROTA cz

Marie Brejchová

ředitelka právního úseku společnosti Pražská energetika, a.s., Prezidentka Unie podnikových právníků, z.s.

Alice Selby

Compliance Lead a pověřenec pro ochranu osobních údajů
v PwC Česká republika

Jan Vobořil

advokát a výkonný ředitel Iuridicum Remedium, z. s.

Zdeněk Kučera

vedoucí praxe IT práva v mezinárodní advokátní kanceláři Dentons, vedoucí sekce práva ICT Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Margit Doležalová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve skupině ČSOB

František Nonnemann

Compliance and Operational Risk Manager, MallPay a.s., člen výboru Spolku pro ochranu osobních údajů

Vladan Rámiš

ředitel právního úseku MAFRA, a.s., předseda Spolku pro ochranu osobních údajů

Jan Klesla

ředitel Institutu pro digitální ekonomiku, o.p.s. a národní koordinátor pro centra umělé inteligence

Jaroslav Hora

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Českého statistického úřadu.

Miroslava Matoušová

Externí spolupracovnice ÚOOÚ, dříve inspektorka a zástupkyně ÚOOÚ v Evropském sboru pro ochranu osobních údajů

Jitka Pišl Drábková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů České pošty, s.p.

POROTA SK

Lucia Semančínová

vede v advokátní kanceláři SEMANČÍN & PARTNERS oddělení IT práva a ochrany osobních údajů a je členkou výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Tatiana Valentová

působí jako zodpovědná osoba ve společnostech v oblasti zdravotnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, automobilového průmyslu, poradce a odborník v oblasti ochrany osobních údajů.

Stanislava Zorvanová

momentálně působí jako Data Privacy Consultant a pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obchodní společnosti, veřejnou správu a neziskový sektor. Aktuálně zastává také pozici předsedy Spolku pre ochranu osobných údajov.

Pavol Szabo

advokát a vedoucí partner advokátní kanceláře GHS Legal, s.r.o. Jeho hlavní zaměření v právní oblasti je ochrana osobních údajů (GDPR), právo obchodních společností, nemovitostní právo a IT právo. Pavol je členem výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov.

Lucia Čabová

pôsobí ako compliance právnik v oblastí energetiky. Vykonáva tiež činnosť zodpovednej osoby v obchodnej spoločnosti. Zároveň je tajomníčkou Únie podnikových právnikov SR.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Odborná porota složená ze členů českého Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších zástupců odborné veřejnosti následně vybere finalisty a celkového vítěze pověřenců působících u správců a zpracovatelů v České republice. Obdobně porota složená ze zástupců slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov vybere vítěze z pověřenců nominovaných na Slovensku. Vyhlášení finalistů i vítěze celé soutěže proběhne v květnu 2023 (datum a forma vyhlášení budou upřesněny).

 2. Soutěž vyhodnotí porota určená pořadatelem. Členové poroty jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

 3. Nominována může být každá osoba, která v roce 2022 vykonává či vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky nebo Slovenské republiky nejméně po dobu šesti měsíců.

 4. V rámci soutěže bude vyhlášena pouze jedna kategorie, pověřenec pro ochranu osobních údajů roku, případně dle rozhodnutí poroty i hodnocení v dalších kategoriích (např. pověřenec pro ochranu osobních údajů pro veřejnou správu, pro soukromý sektor, pro zdravotnictví atd.)

 5. Nominovat účastníka do soutěže může kterákoliv právnická či fyzická osoba, a to bez omezení. Při nominaci musí uvést jméno a příjmení (případně u právnických osob název, adresu a IČO, má-li je přiděleno) nominovaného, název organizace, u které nominovaný vykoná funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, alespoň jeden kontaktní údaj a potvrdit, že nominovaný byl o své nominaci do soutěže informován a souhlasí s ní. Nominovat za stejných podmínek mohou i členové spolku a členové poroty.

 6. Nominace probíhá od 1. října 2022 do 31. března 2023.

 7. Spolky každého nominovaného osloví a potvrdí s ním uvedené informace a to, zda se chce soutěže zúčastnit.

 8. Porota vyhodnotí nominované osoby zejména na základě následujících kritérií:

  • Kvalita informací (privacy policy) o zpracování osobních údajů na webu organizace, kde nominovaný vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Veřejná dostupnost informace, že nominovaný vykonává funkci pověřence pro konkrétní organizace.
  • „Feedback from peers”; každý nominovaný a každý člen poroty uvede pět pověřenců, jejichž profesního přínosu si nejvíce váží.
  • Příklad dobré praxe, resp. zohlednění zajímavých a inspirativních řešení a přístupů při zpracování osobních údajů v práci pověřence a při činnosti organizace, ve které tuto pozici zastává. 
 9. V rámci soutěže budou Spolky zpracovávány osobní údaje nominujících i nominovaných, a to za účelem zajištění konání soutěže a vyhlášení jejích výsledků. Další informace o souvisejícím zpracování osobních údajů jsou dostupné zde. Informace o zpracování osobních údajů slovenským Spolkom pre ochranu osobných údajov je zde 

O nás

Spolek pro ochranu osobních údajů a partnerský slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov jsou sdruženími profesionálů zabývajících se zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém podnikání, samosprávě i veřejné správě. Jako takové si kladou za cíl přispívat ke zvyšování povědomí o problematice zpracování osobních údajů a ochraně soukromí a propagaci činnosti osob, které se touto tematikou v praxi zabývají.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) pro řadu subjektů zavedlo povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten má přispívat k zajištění souladu činnosti dané organizace s právními požadavky pro zpracování osobních údajů, k transparentnosti zpracování, má sloužit jako kontaktní bod pro osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, i pro dozorový úřad. Aby Spolky osoby, které tuto funkci zastávají, podpořily a naznačily i příklady dobré praxe, jakým má být funkce pověřence vykonávána, vyhlašují již třetí ročník soutěže pověřenec pro ochranu osobních údajů roku.

pARTNEŘI

KONTAKT

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

dporoku@ochranaudaju.cz

+420 730 677 644

h2grwk6

Hellichova 1, 118 00 Praha 1

© 2023 Spolek pro ochranu osobních údajů